Tarieven en Vergoedingen Psychologenpraktijk:

1: Vergoede jeugdzorg in gemeenten (zie hieronder Ad 1);
2: Volwassenenzorg via vergoeding door zorgverzekeraars (zie hieronder Ad 2);
3: Eigen verzoek, geen vergoeding / eigen kosten (zie hieronder Ad 3).

 

Ad 1: Vergoede jeugdzorg in gemeenten (zowel 'science' als 'practice' based -behandeling wordt vergoed):

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. De gemeenten waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten kunnen dan ook een beschikking/ indicatie afgeven voor vergoede zorg (de gemeenten werken hierbij met een door hen vastgesteld tarief).

De praktijk heeft een contract met de regio Midden IJssel - Oost Veluwe (waaronder gemeenten Apeldoorn, Lochem, Zutphen, Heerde, Brummen, Epe, Voorst), met de regio IJsselland (waaronder Deventer, Zwolle, Raalte, Ommen e.a.) en met regio Twente (Samen 14: Almelo, Borne, Dinkelland (Denekamp, Ootmarsum, Weerselo), Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn (Nijverdal, Haarle, Daarle, Daarlerveen), Hengelo, Hof van Twente (Delden, Diepenheim, Goor, Markelo). Uit andere gemeenten bent u natuurlijk ook van harte welkom, maar vergoedt de gemeente niet automatisch de kosten. Soms kan gewerkt worden met een individuele overeenkomst of PGB.

N.B. In al deze gevallen geldt: de gemeente is hierdoor meteen wel ook op de hoogte van de behandeling van uw kind! Naast de gemeente, kan de behandelend arts van uw kind nog steeds een verwijzing geven voor jeugd GGZ (zonder tussenkomst van de gemeente). De gemeente zorgt voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. Er mag met een verwijzing van de eigen arts echter niet zomaar een aanbieder worden gekozen. In de meeste gevallen alleen als deze een contract met uw gemeente heeft (of een bijzonder specialisme)! Soms biedt een PGB nog een uitkomst.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ad 2: Volwassenenzorg via vergoeding door zorgverleners (alleen science based -behandeling wordt vergoed): Per 1 januari 2022 is in Nederland een nieuw bekostingsstelsel ingevoerd voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit wordt het ‘Zorgprestatiemodel’genoemd.

De praktijk heeft voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis, Menzis, DSW, Eno, Caresq, ONVZ, ASR (en hieronder hangende labels)

In het Zorgprestatiemodel wordt per gesprek gefactureerd. Hierdoor zijn de kosten voor de client en behandelaar sneller inzichtelijk, omdat niet meer gewacht hoeft te worden met factureren tot het einde van het traject. In het Zorgprestatiemodel wordt voor de vrijgevestigde setting onderscheid gemaakt tussen de volgende ‘zorgprestaties’:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

 

Eigen risico: 

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het Zorgprestatiemodel is de verplichte zorgvraagtypering. Dit is een indeling van cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten en problemen. De bijbehorende code zal vanaf 1 januari 2022 ook op de factuur vermeldt staan. Hiervoor dient door de behandelaar, voorafgaand aan de behandeling, een vragenlijst te worden ingevuld. Op basis van de antwoorden bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype (en code) het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt kunt u een privacy zorgprestatiemodel GGZ -verklaring invullen.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt.

 

Tarieven Zorgprestatiemodel 2023 (tussen haakjes staan de tarieven van 2022).

Bij Psychologenpraktijk Charoëla wordt ambulant gewerkt door een GZ- en een basispsycholoog. De GZ-psycholoog valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Het tarief van het consult hangt af van het soort consult en de tijdsduur. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van bepaalde klachten/problemen wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed (zoals bijvoorbeeld burn-out en aanpassingsstoornissen). Behandeling van dergelijke klachten is wel mogelijk, maar hiervoor geldt een particulier tarief (‘Niet basispakketzorg consult’, zie onder).

In onderstaande tabel staan de meest voorkomende typen consulten, die bij Psychologenpraktijk Charoëla gebruikt worden, en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 of 60 minuten, tenzij anders met u is afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Dit zijn de wettelijk bepaalde tarieven van de NZa.

Consult Diagnostiek 2023 (2022)

Diagnostiek 30 minuten: 108,04 euro (101,78 euro)

Diagnostiek 45 minuten: 151,07 euro (142,31 euro)

Diagnostiek 60 minuten: 173,40 euro (163,37 euro)

Consult Behandeling 2023 (2022)

Behandeling 5 minuten: 29,68 euro (27,91 euro)

Behandeling 15 minuten: 52,99 euro (49,89 euro)

Behandeling 30 minuten: 90,36 euro (85,16 euro)

Behandeling 45 minuten: 128,40 euro (120,99 euro)

Behandeling 60 minuten: 152,50 euro (143,71 euro)

Behandeling 75 minuten: 187,76 euro (176,88 euro)

Behandeling 90 minuten: 229,30 euro (216,11 euro)

Behandeling 120 minuten: 337,14 euro (317,73 euro)

Overig 2023 (2022)

Intercollegiaal overleg kort ˂ 5 min: 23,58 euro (22,18 euro)

Intercollegiaal overleg lang ˃15 min: 71,88 euro (67,62 euro)

Niet basispakketzorg consult: 124,16 euro (117,33 euro)

Toeslag reistijd tot 25 minuten: 32,71 euro (30,75 euro)

Toeslag reistijd vanaf 25 minuten: 84,34 euro (79,30 euro)

No show

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 50,– bij u in rekening te brengen, binnen 48 uur brengen wij daar de helft van bij u in rekening. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Basis GGZ

Behandeling voor volwassenen kan bij onze praktijk alleen plaatsvinden in de Basis GGZ (BGGZ). Er wordt binnen de BGGZ uitgegaan van maximaal 12 consulten op jaarbasis.

 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. Onze praktijk heeft contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen of er een contract is met Charoëla/ F. Stempher-Westra. Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? Dan dient u de factuur zelf bij de zorgverzekeraar in. Afhankelijk van de zorgverzekering krijgt u 50-100% vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekering! U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan ons. Let op, voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (385 euro of hoger). Voor volwassenen wordt alleen science based behandeling vergoed. 

 

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Omzetplafond

Sinds de invoering van het nieuwe stelsel hanteren sommige verzekeraars een omzetplafond voor psychologen. Dat betekent dat de psycholoog in dat jaar een maximum opgelegd krijgt van het te declareren bedrag. Dit betekent dat cliënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Cliënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft, geldt het omzetplafond. Alleen wanneer de psycholoog géén contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, is er geen omzetplafond. Cliënten die aan een behandeling zijn begonnen, kunnen de behandeling wel afmaken, ook al zou het plafond tijdens hun traject bereikt worden. De kosten zijn dan voor de psycholoog.

++++++++++++++

Ad 3: Eigen verzoek, geen vergoeding / eigen kosten:

Zelfbetalers
Indien u dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar of gemeente gaat. De tarieven zijn gelijk aan de NZA -tarieven (en vrijgesteld van BTW).

 

Overige onvergoede producten:

Een Autisme- groepsbehandeling (8 bijeenkomsten van 1 1/2 uur voor het kind, 4 bijeenkomsten van 2 uur voor opvoeders ) kost €1495,- per kind (6 kinderen per groep). 

 

Een groepsbehandeling voor kinderen met sociale angst, depressie, een non-verbale leerstoornis of hoogbegaagdheid (en faalangst) (8 bijeenkomsten van ongeveer 1 1/2 uur voor het kind/jongere, 4 bijeenkomsten van 2 uur voor opvoeders) kost €1495,- per kind (6 kinderen/ jongeren per groep).

 

De Cogmed werkgeheugentraining inclusief licentie en begeleiding voor 18+ wordt vooralsnog aangeboden voor €750,- all in.

 

Firstbeat Lifestyle meting €250,- (gebruik meetapparatuur en 3 maanden meetlicentie).

 

Supervisie (BAPD, NIP kind & jeugd, GZ) wordt gegeven per 1 1/2 uur en kost per keer €215,-

 

Coaching t.b.v. levensvragen/ werk gerelateerde vragen/burn out (niet vergoede zorg), €117,33 per sessie van 1 uur.

 

Cursussen, gastlessen en lezingen worden berekend op het aantal les/contacturen á € 450,- euro per uur + reiskosten + evt. materiaalkosten (ongeacht aantal deelnemers, vrij van BTW).