Psychologenpraktijk Charoëla verzorgt psychodiagnostisch onderzoek op het gebied van intelligentie, neuropsychologie, sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsgebied.

Psychodiagnostisch onderzoek kan vragen op het gebied van ontwikkeling en functioneren beantwoorden. Het is erop gericht om de oorzaak van de huidige problemen te achterhalen en om groeimogelijkheden in kaart te brengen. Na onderzoek volgt informatie (psycho-educatie), concreet advies – en, indien noodzakelijk en gewenst, behandeling – om de groei en ontwikkelingskansen te stimuleren. Daarnaast biedt onderzoek duidelijkheid met betrekking tot een DSM-V-diagnose, vaak nodig voor de vergoeding van een traject. Er kunnen verschillende redenen voor het laten uitvoeren van een onderzoek. Bijvoorbeeld als een kind/jongere stagneert in zijn/haar ontwikkeling; meer in zijn/haar mars heeft dan hij/zij laat zien; moeite heeft met concentreren; last heeft van tics, stotteren of dwangmatig gedrag laat zien; niet goed in zijn/haar vel zit, maar de reden is onbekend; door omstandigheden in ‘zwaar weer’ zit; heel erg kan piekeren; erg angstig kan zijn zonder directe aanleiding; zich anders gedraagt en moeilijk aansluit bij leeftijdsgenoten; opstandig gedrag laat zien en daardoor negatieve aandacht krijgt; minder blij en gelukkig is; het moeilijk vindt om gewoon, onbezorgd ‘kind’ te zijn.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentietest geeft duidelijkheid over het cognitief niveau waarop een kind functioneert en daarnaast of de huidige vorm van onderwijs past bij het kind. Zo kan een intelligentie onderzoek uitwijzen of een kind voldoende wordt uitgedaagd of op zijn tenen loopt. Intelligentie is groeibaar, de hersencapaciteit van kinderen verdubbelt de eerste vier á vijf jaar en blijft sneller groeien dan bij volwassenen. Door de sterke en minder sterk ontwikkelde kanten van de intelligentie inzichtelijk te maken kan er gericht getraind worden op de verschillende hersengebieden. Hierdoor kan het kind ook op latere leeftijd zijn intelligentie beter inzetten.

Vergoeding intelligentie onderzoek: Een intelligentie onderzoek op zich wordt in principe door geen enkele gemeente vergoed. Enkel, wanneer een intelligentie-onderzoek onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke diagnostiek voor onderzoek naar de psychologische problemen van uw kind kan deze worden vergoed. Uiteraard is het wel mogelijk om op eigen kosten een intelligentieonderzoek uit te laten voeren.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen het gedrag en de werking van de hersenen, zoals de manier waarop hersenen (nieuwe) informatie verwerken. Neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet bij problemen met betrekking tot aandacht en concentratie, planning, organisatorisch vermogen en geheugen, maar ook voor diagnostiek naar een specifieke stoornis in het autistisch spectrum. Naast allerlei vragenlijsten voor ouders, leerkracht en kind/jongere, vindt een individueel onderzoek plaats bij het kind/jongere.

Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek brengt de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind/jongere in kaart. Het onderzoek geeft inzicht in het gedrag en de (sociale) belevingswereld van het kind/de jongere. Eigenschappen kunnen zich in het verloop van tijd – bewust of onbewust – ontwikkeld hebben tot bepaald voorkeursgedrag. Als ouders de oorzaak weten ligt er altijd een mogelijk plan van aanpak, waardoor het kind/jongere de kans krijgt zich (zoveel mogelijk) te herstellen en zich optimaal te ontwikkelen.

Bij persoonlijkheidsonderzoek maken we, naast de informatie die mondeling en via vragenlijsten van de ouders en/of leerkracht wordt verkregen, gebruik van:

  • Observatie, diagnostisch spel, tekeningen en gesprek met het kind/jongere.
  • Psychologisch testmateriaal voor het kind of de jongere, waaronder projectiemateriaal, waarbij een stukje onbewust ervaren zichtbaar wordt.
  • Soorten persoonlijkheidsonderzoek zijn bijvoorbeeld:
  • Onderzoek naar AD(H)D, dit geeft inzicht hóe en op welk niveau aandacht, concentratie en impulsbeheersing bij het kind/jongere is ontwikkeld.
  • Onderzoek naar Autisme geeft inzicht in de moeilijkheden die het kind/jongere ervaart in het omgaan met emoties, communicatie en in het sociaal contact.
  • Onderzoek naar angst of stemming geeft inzicht op welke gebieden en in welke mate het kind/jongere angst en gepieker/somberheid ervaart.

Spelobservatie

Voor jongere kinderen wordt naast de verschillende vormen van onderzoek ook spelobservatie ingezet. Hierbij wordt een kind in een spelkamer met allerlei materialen geobserveerd, dit als aanvulling op onderzoek voor een meer uitgebreide beeldvorming van het kind.

 

Schoolobservatie
Een groot deel van de dag is uw kind op school. Hierdoor kan het wenselijk zijn om ook schoolobservatie onderdeel te laten zijn van onderzoek, in het bijzonder wanneer problemen vooral in de schoolsituatie worden opgemerkt. De gehele situatie van een kind wordt hierdoor zo goed mogelijk in kaart gebracht en er worden passende handvatten geboden aan leerkrachten.