PRIVACY EN AVG

Praktijk Charoëla hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier integer mee om. Met de intreding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze werkwijze zodanig ingericht dat deze voldoet aan de wettelijke voorschriften om uw privacy te waarborgen. In de Privacystatement geven we transparant aan welke rechten u heeft en welke plichten de praktijk.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacybeleid;

·        Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;

·        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen middels een privayverklaring;

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        Persoonsgegevens opvragen en delen met uw schriftelijk ondertekende toestemming plaats vindt;

·        U wijzen op uw rechten en deze respecteren.

 

Als Praktijk Charoëla zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen heeft kunt u te allen tijde bij ons terecht.