Missie en Visie

Psychologenpraktijk Charoëla stelt zich als missie om als persoon en met het behandelaanbod zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij wat de aangemelde cliënten nodig hebben. Cliënten dienen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd te voelen. Contact is oprecht, laagdrempelig, betrokken en bekrachtigend. Ditzelfde geldt voor supervisanten en cursisten.

Dit vanuit de visie dat elke aangemelde cliënt zo optimaal mogelijk grip kan krijgen op zijn/haar gedrag en emoties, wanneer veroorzakende factoren dusdanig zijn behandeld dat ze in het heden minder tot klachten leiden en de cliënt daarnaast vaardigheden heeft geleerd om emoties en gedrag te reguleren. Wanneer de cliënt een jeugdige betreft is het systeem om een jeugdige heen (ouders/verzorgers, school) onmisbaar.

Hierbij focussen we dus niet alleen op de klachten en problemen, maar kijken we naar de mens zelf en wat diens veerkracht is en zijn of haar leven zinvol maakt. We hanteren een brede kijk op gezondheid en kijken hierbij naar mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren en lichamelijke functies. Hiermee willen we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en hierin zoveel mogelijk eigen regie te kunnen voeren.

De missie en visie van psychologenpraktijk Charoëla sluiten hiermee ook aan bij alledaagse trends binnen de GGZ, zoals positieve gezondheid en leefstijlverandering.