TARIEVEN & VERGOEDINGEN PSYCHOLOGENPRAKTIJK CHAROËLA

Psychologenpraktijk "Charoëla"

Geluk moet je soms een handje helpen....

Tarieven en Vergoedingen Psychologenpraktijk:

1: Vergoede jeugdzorg in gemeenten;
2: Volwassenenzorg via vergoeding door zorgverleners;
3: Eigen verzoek, geen vergoeding / eigen kosten.

1: Vergoede jeugdzorg in gemeenten:

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. De gemeenten waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten kunnen dan ook een beschikking/ indicatie afgeven voor vergoede zorg (de gemeenten werken hierbij met een door hen vastgesteld tarief).

LET OP! In verband met een budgetplafond van €0,- is er in 2022 helaas geen mogelijkheid meer om zorg te bieden aan inwoners vanuit de gemeente Apeldoorn.


De praktijk heeft een contract met de regio Midden IJssel - Oost Veluwe (waaronder gemeenten Apeldoorn, Lochem, Zutphen, Heerde, Brummen, Epe, Voorst), met de regio IJsselland (waaronder Deventer, Zwolle, Raalte, Hardenberg, Ommen e.a.). Ook is er met de Achterhoekse gemeenten een contract (Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Doetinchem, Montferland, Bronckhorst). Helaas zal er vanaf juli 2022 geen contractering meer zijn in de Achterhoek (vanwege reorganisatie binnen de gemeentelijke aanbesteding). U bent vanzelfsprekend wel welkom, maar er zal dan naar alle waarschijnlijkheid geen vergoeding meer zijn vanuit de gemeente.

Helaas is er (nog) geen contract met de regio Twente (waaronder Holten-Rijssen, Hellendoorn, Goor, Haaksbergen, Hengelo, Enschede, e.a). Natuurlijk bent u ook vanuit Twente van harte welkom, maar wordt de zorg niet of maar gedeeltelijk vergoed.

N.B. In al deze gevallen geldt: de gemeente is hierdoor meteen wel ook op de hoogte van de behandeling van uw kind! Naast de gemeente, kan de behandelend arts van uw kind nog steeds een verwijzing geven voor jeugd GGZ (zonder tussenkomst van de gemeente). De gemeente zorgt voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. Er mag met een verwijzing van de eigen arts echter niet zomaar een aanbieder worden gekozen. In de meeste gevallen alleen als deze een contract met uw gemeente heeft (of een bijzonder specialisme)! Soms biedt een PGB nog een uitkomst.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2: Volwassenenzorg via vergoeding door zorgverleners:

Regelgeving GGZ 2022 en verder

Per 1 januari 2022 wordt in Nederland een nieuw bekostingsstelsel ingevoerd voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit wordt het‘Zorgprestatiemodel’genoemd.

Het bestaande model in de GGZ wordt afgeschaft per 31-12-2021. Op die datum worden alle lopende trajecten gesloten en gefactureerd.

De praktijk heeft voor 2022 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis, Menzis, Ditzo, Eno, Caresq, ONVZ, CZ, Ohra, Nationele Nederlanden

(en hieronder hangende labels)

In het Zorgprestatiemodel wordt per gesprek gefactureerd. Hierdoor zijn de kosten voor de client en behandelaar sneller inzichtelijk, omdat niet meer gewacht hoeft te worden met factureren tot het einde van het traject.

In het Zorgprestatiemodel wordt voor de vrijgevestigde setting onderscheid gemaakt tussen de volgende ‘zorgprestaties’:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Eigen risico

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het Zorgprestatiemodel is de verplichte zorgvraagtypering. Dit is een indeling van cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten en problemen. De bijbehorende code zal vanaf 1 januari 2022 ook op de factuur vermeldt staan.

Hiervoor dient door de behandelaar, voorafgaand aan de behandeling, een vragenlijst te worden ingevuld. Op basis van de antwoorden bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt.

Tot en met 2021 ging het als volgt:

Het verzekerd pakket

Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM 5), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekte. Daarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd bij psychologen, maar wordt dit alleen vergoed bij uw huisarts. Wij kunnen u met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Informatie naar DBC-systeem

In de regels van de GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’. Zij moeten dit gepseudonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend.

Verwijzing arts

Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Verzekeraars verschillen in welke verwijzer ze toestaan: de huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Informeer dit bij uw verzekeraar als u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat. Indien dat niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moeten we de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening brengen.

Zorgpakketten

Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal worden ingeschat door uw psycholoog. Als bij u een diagnose wordt vastgesteld, zal elke behandeling, bij elke psycholoog (dus ongeacht of er contracten met verzekeraars zijn gesloten), afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten en geldt de verplichtingen van verwijsbrief. Waar de rekening naar toe gaat en hoeveel het u kost, hangt af van de contracten die de praktijk met verzekeraars heeft gesloten.

Contracten met verzekeraars

Wanneer er een contract is, valt de vergoeding van uw behandeling onder ‘naturazorg’ en worden de kosten, tot een bepaald maximum, rechtstreeks door uw verzekeraar aan ons betaald. Uw verzekeraar zal dit verrekenen met uw eigen risico.

Als de praktijk geen contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar, valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. Er is dan sprake van een behandelovereenkomst tussen u en de psycholoog, u ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis. Restitutiepolissen zijn duurder in premie, maar hebben veel hogere restitutietarieven, waardoor u een grotere keuzevrijheid heeft. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden (meestal in de vorm van een PDF-file) over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Graag uw speciale aandacht voor de zogenaamde ‘budgetpolis’. Hiervoor gelden (soms) aangepaste voorwaarden, die door de zorgverzekeraar aan u uitgelegd kunnen worden.


Tarieven Zorgprestatiemodel (ZPM) m.i.v. 2022.

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel.

Wilt u hier meer over weten? https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/


Bij Psychologenpraktijk Charoëla wordt ambulant gewerkt door een GZ- en een basispsycholoog. De GZ-psycholoog valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Het tarief van het consult hangt af van het soort consult en de tijdsduur. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van bepaalde klachten/problemen wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed (zoals bijvoorbeeld burn-out en aanpassingsstoornissen). Behandeling van dergelijke klachten is wel mogelijk, maar hiervoor geldt een particulier tarief (‘Niet basispakketzorg consult’, zie onder).

In de tabel staan de meest voorkomende typen consulten, die bij Psychologenpraktijk Charoëla gebruikt worden, en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 minuten, tenzij anders met u is afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Dit zijn de wettelijk bepaalde tarieven van de NZa.


Consult Diagnostiek

Diagnostiek 30 minuten: 101,78 euro

Diagnostiek 45 minuten: 142,31 euro

Diagnostiek 60 minuten: 163,37 euro

Consult Behandeling

Behandeling 5 minuten: 27,91 euro

Behandeling 15 minuten: 49,89 euro

Behandeling 30 minuten: 85,16 euro

Behandeling 45 minuten: 120,99 euro

Behandeling 60 minuten: 143,71 euro

Behandeling 75 minuten: 176,88 euro

Behandeling 90 minuten: 216,11 euro

Behandeling 120 minuten: 317,73 euro

Overig

Intercollegiaal overleg kort ˂ 5 min: 22,18 euro

Intercollegiaal overleg lang ˃15 min: 67,62 euro

Niet basispakketzorg consult: 117,33 euro

Toeslag reistijd tot 25 minuten: 30,75 euro

Toeslag reistijd vanaf 25 minuten: 79,30 euro

No show

Afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 50,– bij u in rekening te brengen, binnen 48 uur brengen wij daar de helft van bij u in rekening. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de behandelaar een vragenlijst in. Het resultaat daarvan wordt door de psycholoog meegenomen in het bepalen van het zorgvraagtype in de vorm van een code. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Basis GGZ

Behandeling voor volwassenen kan bij onze praktijk alleen plaatsvinden in de Basis GGZ (BGGZ). Er wordt binnen de BGGZ uitgegaan van maximaal 12 consulten op jaarbasis.

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts.
Onze praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen of er een contract is met Charoëla/ F. Stempher-Westra.
Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? Dan dient u de factuur zelf bij de zorgverzekeraar in. Afhankelijk van de zorgverzekering krijgt u 50-100% vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekering! U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan ons. Let op, voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (385 euro of hoger).

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan EMDR bij andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden of  www.cvz.nl voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Omzetplafond

Sinds de invoering van het nieuwe stelsel hanteren sommige verzekeraars een omzetplafond voor psychologen. Dat betekent dat de psycholoog in dat jaar een maximum opgelegd krijgt van het te declareren bedrag. Dit betekent dat cliënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Cliënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft, geldt het omzetplafond. Alleen wanneer de psycholoog géén contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, is er geen omzetplafond. Cliënten die aan een behandeling zijn begonnen, kunnen de behandeling wel afmaken, ook al zou het plafond tijdens hun traject bereikt worden. De kosten zijn dan voor de psycholoog.

Informatie NZA - tarieven voorgaande 2 jaren:          2021            2020   

Kort                                                                                     €522,13     €504,71   

Middel                                                                                €885,01      €856,34   

Intensief                                                                            €1434,96    €1373,34   

Chronisch                                                                         €1380,49     €1287,27   

Onvolledig behandeltraject                                           €228,04      €219,53   

Onvergoed Product Consult                                         €114,41     €109,76

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3: Eigen verzoek, geen vergoeding / eigen kosten

Zelfbetalers
Indien u dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar of gemeente gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).

Onvergoede producten:

Een Asperger/PDDnos groepsbehandeling (8 bijeenkomsten van 1 1/2 uur voor het kind, 4 bijeenkomsten van 2 uur voor opvoeders ) kost €1495,- per kind (6 kinderen per groep). (Vergoeding zal worden aangevraagd bij de gemeenten).

Een groepsbehandeling voor kinderen met sociale angst, depressie, een non-verbale leerstoornis of hoogbegaagdheid (en faalangst) (8 bijeenkomsten van ongeveer 1 1/2 uur voor het kind/jongere, 4 bijeenkomsten van 2 uur voor opvoeders) kost €1495,00 per kind (6 kinderen/ jongeren per groep).

(N.B. Vergoeding zal worden aangevraagd bij de gemeenten, verwijzing huisarts/gemeente nodig).

De Cogmed werkgeheugentraining inclusief licentie en begeleiding voor 18+ wordt vooralsnog aangeboden voor €950,- all in.

Supervisie (BAPD, NIP kind & jeugd, GZ) wordt gegeven per 1 1/2 uur en kost per keer €215,-

Coaching t.b.v. levensvragen/ werk gerelateerde vragen/burn out (niet vergoede zorg), €117,33 per sessie van 3/4 uur.

Cursussen, gastlessen en lezingen worden berekend op het aantal les/contacturen á € 450,- euro per uur + reiskosten + evt. materiaalkosten (ongeacht aantal deelnemers, vrij van BTW).